ขั้นตอนการทำปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดตากแห้ง

ปลาสลิดแดดเดียว : การถนอมอาหารโดยวิธีตากแห้งเป็นกระบวนการลดน้ำหนักของอาหารทำให้อาหารมีน้ำหนักเบาขึ้น โดยทำหน้าที่ถ่ายเท ความร้อนจากบรรยากาศไปสู่อาหารที่มีความชื้นอยู่โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง แล้วรับ ความชื้นจากอาหารระเหยไปสู่บรรยากาศภายนอกอาหาร ทำให้อาหารมี ความชื้นลดลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดแห้งเป็นอาหารแห้ง โดยทั่วๆ ไปอากาศ จะมีบทบาทสำคัญ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนและความ ชื้นดังกล่าว หลักเกณฑ์การถนอมอาหารตากแห้งคือ จะต้องลด ยับยั้ง และป้องกันปฏิกิริยาทางเคมีทั้งหลายและการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทุกชนิด เพื่อให้ได้อาหารตากแห้งที่เก็บได้นาน ไม่บูดเน่าเพราะการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์ หรือไม่มีสารเคมีตกค้างเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกรรมวิธี เตรียมการผลิต หรือระหว่างการเก็บ เช่น ผักหรือผลไม้ต้องลวกน้ำร้อนก่อน นำไปตากแห้ง เพื่อหยุดปฏิกิริยาเอนไซม์และลดปริมาณแบคทีเรียที่มีอยู่ เป็นต้น

ปลาสลิดแดดเดียว การเก็บรักษาปลาสลิดตากแห้ง มีความสำคัญต่อคุณภาพของปลาสลิด ปลาสลิดแดดเดียวที่อร่อยนั้น ไม่ควรมีรสเค็มเกินไป และต้องมีความชื้นพอสมควร ความชื้นถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของปลาสลิดแดดเดียว คุณภาพของปลาที่จำหน่ายในท้องตลาด ไม่ควรมีความชื้นในตัวปลาเกิน 30% โดยพบว่า ความชื้นในตัวปลาที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง ร้อยละ 25-29 มีความเค็ม ร้อยละ 2-3 เปอร์เซ็นต์ ถ้าความชื้นน้อยเกินไป แม้จะทำให้เก็บได้นานขึ้น แต่จะทำให้มีลักษณะแข็งเมื่อทอด และถ้าความชื้นสูงเกินไป ปลาจะเน่าหรือมีกลิ่นไม่ดี การเก็บไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บปลาแดดเดียวได้นานที่สุด รองลงมาคือการเก็บไว้ในที่ซึ่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก